Algemene verkoopvoorwaarden van TEONIA SA

1. Inleiding

TEONIA nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Louizalaan 503 te 1050 Brussel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0533.711.618 (RPR Brussel) (hierna “TEONIA” genoemd), ontwikkelt en verhandelt professionele esthetische en anti-verouderingsverzorging en -behandelingen. Tevens ontwikkelt en verhandelt zij de apparatuur om deze esthetische behandelingen onder het geregistreerde handelsmerk CELESTETIC (hierna de “Producten” genoemd) toe te passen.

De onderhavige bepalingen bepalen de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) van de Producten die door TEONIA aan haar uitsluitend professionele klanten worden verkocht en/of verhandeld. Als professionele klant geldt iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek van economisch recht en die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant(en)” genoemd).

Met het oog op deze algemene verkoopsvoorwaarden werd overeengekomen dat TEONIA en de Klant(en) gezamenlijk “Partijen” en afzonderlijk “Partij” genoemd worden.

2. Toepassingsgebied - Doel

2.1. Deze AV hebben tot doel om de rechten en verplichtingen van Partijen te bepalen, die uit de verkoop van de Producten voortvloeien.

Eenvoudigweg door een verzoek tot prijsbestek of ongeacht welke bestelling bij TEONIA te plaatsen, aanvaardt de Klant de toepasbaarheid van deze AV op het bestek of de bestelling en verzaakt definitief aan zijn recht om zich op zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden te beroepen.

2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, beschikken catalogi, prospectussen, handleidingen, tarieven, schema's, tekeningen en afbeeldingen, die door TEONIA buiten het kader van een behoorlijk opgesteld bestek of van een door haar bevestigde bestelling werden verstrekt, over geen enkele contractuele waarde.

2.3. Bestellingen die door eventuele agenten, aangestelden of vertegenwoordigers van TEONIA werden opgenomen, evenals de door hen meegedeelde informatie of aangegane verbintenissen, verbinden TEONIA enkel middels schriftelijke bevestiging.

3.  Prijs

3.1. De Producten worden gefactureerd op grond van de tarieven die van kracht zijn op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. De eenheidsprijzen van de Producten worden aangeduid in euro, exclusief taksen en zonder deelname in de verzendingskosten.

TEONIA behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op ieder moment te wijzigen door middel van kennisgeving van de nieuwe tarieven via de handelaarswebsite. De aldus gewijzigde tarieven zullen van toepassing zijn op bestellingen die na deze datum werden geplaatst.

3.2. De op de factuur aangeduide prijs is de definitieve prijs, met inbegrip van alle belastingen en btw. Deze prijs omvat de prijs voor de Producten, de behandelingskosten, verpakkingskosten, bewaringskosten en vervoerskosten.

4. Betaling

4.1. Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen van TEONIA betaalbaar in euro, zonder korting, op de zetel van TEONIA, contant op de factuurdatum. TEONIA behoudt zich het recht voor de betalingsvoorwaarden (betaling van een voorschot, betaling vóór levering, betaling vóór vervaardiging, enz....) te wijzigen voor nieuwe Klanten of voor belangrijke bestellingen. Alle bankkosten betreffende de betaling zijn ten laste van de Klant.

4.2. Iedere betwisting van een factuur dient uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk aan TEONIA te worden betekend, bij gebreke waarvan de betwisting niet in aanmerking wordt genomen en de factuur als aanvaard wordt geacht.

4.3. Iedere op de vervaldag onbetaalde factuur heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten tot gevolg, die berekend worden overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Het verschuldigde bedrag in hoofdsom wordt daarenboven vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van vijftien (15) procent met een minimumbedrag van 75 EUR. Bovendien wordt iedere nog niet vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Iedere betalingsachterstand in hoofde van de Klant geeft TEONIA het recht om alle lopende bestellingen op te schorten tot het moment dat alle door hem verschuldigde bedragen, zowel de hoofdsom, als de nalatigheidsintresten en forfaitaire schadebedingen, volledig betaald zijn.

 5. Levering

5.1. Bestellingen worden voorbereid door TEONIA en door een vervoerder naar het leveringsadres verzonden dat door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.

5.2. TEONIA stelt alles in het werk om de Klant te verzekeren dat de bestelde Producten worden geleverd binnen een termijn van zeven (7) werkdagen, te rekenen vanaf de bevestiging van de bestelling of, bij gebreke daarvan, binnen een redelijke termijn. De leveringstermijnen zijn louter indicatief, zodat deze bij vertraging van de levering geen aanleiding kunnen geven tot een beëindiging van de bestelling, noch tot de betaling van enige schadevergoeding om ongeacht welke reden, tenzij de Klant een ernstige tekortkoming in hoofde van TEONIA aantoont.

Indien de vertraging van de levering in verband met de in de bestelling vermelde indicatieve leveringsdatum de vijf (5) maanden overschrijdt, heeft de Klant het recht om de verkoop te annuleren. Hiertoe kan hij vrij van kosten en van schadevergoeding overgaan en zonder dat daarvoor een ernstige tekortkoming in hoofde van TEONIA aangetoond dient te worden.

5.3. Indien de Klant een leveringsbericht ontvangt dat vermeldt dat de levering niet kon plaatsvinden, is het aan hem om de vervoerder voor een nieuw leveringsverzoek te contacteren. Laat hij dit na of is hij niet in staat de Producten bij deze nieuwe levering te ontvangen, heeft TEONIA het recht om een redelijk bedrag aan bijkomende administratieve of opslagkosten in rekening te brengen. In ieder geval wijst TEONIA iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade die voortvloeit uit een vertraagde levering.

5.4. Voor opleidingen heeft elke annulering door de deelnemer tot gevolg dat TEONIA 50% van het reeds betaalde opleidingsgeld inhoudt als voorschot om de administratieve kosten te dekken. Elke annulering binnen de 7 dagen voor het evenement heeft tot gevolg dat TEONIA het volledige bedrag van de reeds betaalde opleiding inhoudt.

In geval van annulering door TEONIA, met name wanneer het minimumaantal deelnemers (3) niet wordt bereikt, zal de opleiding worden verschoven naar een van de volgende data die in de opleidingskalender zijn opgenomen.

6. Overdracht van risico en waarborg

6.1. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk overeen te komen bepaling, worden Producten die het voorwerp van een bestelling uitmaken op kosten, risico’s en gevaar van de Klant vervoerd. Het risico wordt overgebracht op de Klant vanaf de overhandiging van de Producten aan de vervoerder met het oog op de levering.

6.2. Producten, uitrustingen en apparatuur worden tezamen met de documentatie geleverd (gebruiksaanwijzing, handleiding, gebruikershandboek of protocol en, meer algemeen, alle documentatie waarvoor de overhandiging afhankelijk van het Producttype wettelijk is vereist). Bij ontstentenis van enige klacht in dit opzicht binnen 3 kalenderdagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum, wordt de volledige documentatie geacht te zijn meegedeeld en wordt geen enkele klacht ter zake jegens TEONIA meer aanvaard.

6.3. Ieder zichtbaar gebrek of ieder gebrek aan overeenstemming aan de Producten dient schriftelijk binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum, aan TEONIA betekend te worden.

Een dergelijke klacht leidt er niet toe dat betaling van door de Klant verschuldigde bedragen worden opgeschort.

6.4. De aanvaarding van de Producten door de Klant of diens aangestelden geldt als vrijwaring dat de Producten geen zichtbare gebreken vertonen die redelijkerwijs bij de levering konden worden vastgesteld.

Ieder verborgen gebrek in de geleverde Producten dient binnen acht (8) kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontdekking ervan of vanaf het moment waarop de Klant deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, door de Klant aan TEONIA betekend te worden.

De betekening van gebreken of tekortkomingen dient een nauwkeurige beschrijving te bevatten die, in voorkomend geval, ondersteund wordt door elementen die de aangetroffen problemen aantonen. De Klant verbindt zich ertoe TEONIA alle door haar nuttig geachte informatie te verstrekken met het oog op de beoordeling van betekende gebreken en tekortkomingen en op de vaststelling van eventueel te stellen handelingen om deze te verhelpen. Ontbreekt zulke informatie, dan behoudt TEONIA zich het recht voor om de uitvoering van de contractuele garantie te betwisten.

Iedere rechtsvordering met betrekking tot verborgen gebreken aan de Producten dient ten laatste binnen drie (3) maanden, te rekenen vanaf de ontdekking ervan of vanaf het moment waarop de Klant deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, te worden ingesteld of, indien overleg met het oog op een minnelijke schikking wordt gepleegd, vanaf de dag waarop dit overleg mislukt.

De garantietermijn op de Producten, in ongeacht welke hoedanigheid, mag om welke reden dan ook in geen enkel geval één (1) jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum, overschrijden.

6.5. Zonder haar voorafgaand schriftelijk akkoord, mag geen enkel Product naar TEONIA worden teruggestuurd.

De door TEONIA verstrekte garantie is strikt beperkt tot de vervanging van de defecte of niet in overeenstemming zijnde Producten. Voor wat de apparatuur betreft, is de garantie beperkt tot hun herstelling en/of vervanging van de defecte onderdelen, zonder kosten voor de Klant, met uitsluiting van alle schadevergoeding, meer bepaald in hoofde van gevolg-, handels- financiële, morele, esthetische of andersoortige schade, 

De garantie geldt enkel indien de Producten onder normale omstandigheden en onder omstandigheden die overeenstemmen met de met de Producten meegeleverde instructies werden gebruikt en bewaard.

Wat de apparatuur betreft, geldt de garantie enkel indien de apparatuur conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en protocollen werd gebruikt. In ieder geval is de garantie niet van toepassing bij nalatigheid, bedieningsfout of bij een ongeoorloofde mengeling met elementen en/of producten, ongeacht welke andersoortige oorsprong deze ook hebben of bij wijzigingen door de Klant.

Het door de Klant defect beschouwde apparaat dient door TEONIA aan een onderzoek te worden onderworpen. Laatstgenoemde kan dit onderzoek naar keuze op de plaats waar het apparaat zich bevindt of in de lokalen van TEONIA uitvoeren.

De verzendingskosten van het apparaat met het oog op de controle worden door de Klant voorgeschoten. Indien het bestaan van betekende gebreken wordt aangetoond na het door TEONIA uitgevoerde onderzoek worden deze aan de Klant terugbetaald. De aanwezigheid van de Klant tijdens deze controle verdient aanbeveling. Indien hij verkiest om niet aanwezig te zijn bij de door TEONIA uitgevoerde tests en controles op het apparaat, kan de Klant zich niet beroepen op de niet-tegensprekelijke aard van de uitgevoerde controle.

Voor apparatuur dekt de garantie onderdelen en arbeid, maar dat is niet het geval voor eventuele verplaatsingskosten. Deze worden in rekening gebracht aan € 75 per uur.

Voor apparatuur is de garantie niet van toepassing in geval van doorverkoop aan een derde partij zonder uitdrukkelijk akkoord van TEONIA

7. Eigendomsoverdracht

7.1. De aan de Klant geleverde Producten blijven exclusief eigendom van TEONIA tot het moment dat de prijs van de bestelling volledig werd betaald, met inbegrip van de nalatigheidsintresten en eventuele schadevergoeding.

7.2. Bij ontstentenis van betaling van de prijs op de vervaldag, behoudt TEONIA zich het recht voor om de Producten op kosten van de Klant terug te nemen. Tot aan de volledige betaling van zijn Producten, verbindt de Klant zich ertoe om TEONIA te verwittigen van ieder derdenbeslag op de verkochte Producten waarvan de prijs nog niet integraal betaald werd.

7.3. Niettegenstaande de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud, draagt de Klant het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de geleverde Producten, vanaf het moment dat deze aan de transporteur werden overhandigd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Klant dient de Producten te gebruiken overeenkomstig de op hem van toepassing zijnde wetgeving. Hij dient er eveneens op toe te zien dat de personen, die de Producten voor zijn rekening en/of in zijn naam gebruiken, te dien einde over de vereiste bevoegdheid en opleiding beschikken. In geen enkel geval kan TEONIA aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan opleiding van deze personen.

8.2. Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen of voorschriften van openbare orde, beperkt de aansprakelijkheid van TEONIA inzake de verkoop van de Producten zich tot ernstige fout of tot bedrog harerzijds.

9. Verwerking van persoonsgegevens van de Klant

De verwerking door TEONIA van de persoonlijke gegevens die van de Klant werden ontvangen, heeft tot doel: de uitvoering van deze AV, de behandeling en uitvoering van bestellingen, klantenbeheer, promotie van de Producten van TEONIA, gepersonaliseerde informatiecampagnes en direct marketing, met inbegrip door middel van e-mail. Op ieder ogenblik heeft de Klant het recht op kosteloze toegang tot, controle op en rectificatie van deze persoonsgegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10. Overmacht

Bij toeval of overmacht en tot aan het moment waarop deze ophouden, kan TEONIA de uitvoering van haar verbintenissen opschorten, zonder dat de Klant om die reden schadevergoeding zou kunnen vorderen, noch haar bestelling mag annuleren of de uitvoering ervan aan een derde mag toevertrouwen. De bestelling wordt evenwel geannuleerd indien blijkt dat de uitvoering vanwege toeval of overmacht onmogelijk is geworden of langer dan vijf (5) maanden vertraging opliep.

10.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende gevallen als toeval of overmacht worden beschouwd: iedere gebeurtenis die (i) onweerstaanbaar en onvoorzienbaar was of die voorzienbaar was maar waarbij TEONIA desondanks niet bij machte was om de gevolgen ervan te verhinderen en (ii) iedere gebeurtenis waarbij alle maatregelen werden getroffen die normaliter verwacht kunnen worden van een zorgvuldige professional om die te vermijden. De volgende gevallen worden als toeval of overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst daarbij uitputtend is: maatregel van hogerhand, oorlog (al dan niet uitgeroepen), terrorisme, invasie, weerspannigheid, blokkade, sabotage, vandalisme, volledige of gedeeltelijke staking, intern of extern sociaal conflict bij TEONIA, burgeroproer, noodweer, natuurramp, brand, epidemie, blokkade van vervoers- of bevoorradingsmiddelen, met name van energie, het in gebreke blijven van de voorziening van elektriciteit, verwarming, airconditioning, telecommunicatienetwerken, gegevensoverdracht, onderbreking van bevoorrading van leveranciers van TEONIA.

10.3. In geval van toeval of overmacht stelt TEONIA de Klant daar onmiddellijk van in kennis en zoekt in samenspraak met hem naar een oplossing.

11. Algemeen

11.1. De nietigheid of niet-toepasbaarheid van een clausule van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules van deze AV. In voorkomend geval verbinden de Partijen zich ertoe de nietige of niet toepasselijke clausule te vervangen door een geldige clausule die de nietige of niet toepasbare clausule uit economisch oogpunt zo dicht mogelijk benadert.

11.2. Het feit dat TEONIA zich op een gegeven moment niet op deze AV beroept mag niet geïnterpreteerd worden als afstand van het recht om er zich later alsnog op te beroepen.

11.3. Iedere mededeling of betekening tussen Partijen geschiedt op geldige wijze door middel van een aangetekend schrijven, faxbericht, e-mail met ontvangstbevestiging op hun respectieve maatschappelijke zetel.

12. Bevoegde rechtbanken - toepasselijk recht

12.1. Deze AV worden naar Belgisch recht geregeld, met uitsluiting van de Eenvormige wetten van 1 juli 1964 op de internationale verkoop van goederen evenals het Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, zelfs indien een beroep wordt gedaan op de garanties.

12.2. Enkel de Franstalige rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor ieder geschil betreffende de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden alsook de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, waarvoor geen minnelijke schikking kon worden getroffen.

online kopen.