Privacy Policy

 1. Inleiding en reikwijdte

TEONIA SA (hierna "Celestetic" of "the Data Controller" genoemd)

Belgicastraat 9 - 1930 Zaventem

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 486 050 238

BCE: 0533.711.618

 

Celestetic stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: www.celestetic.com, hierna "de website" genoemd, op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens door Celestetic worden verzameld en verwerkt.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, ofwel elke natuurlijke of rechtspersoon die de website bezoekt of er op welke manier dan ook interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt Celestetic alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers. Celestetic verbindt er zich toe om alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018, met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna de "Regelgeving" genoemd).

Het staat Celestetic vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op verzoek en namens hem verwerkt (hierna de "Verwerker" genoemd). In voorkomend geval verbindt Celestetic zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Regelgeving.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door Gebruikers kan resulteren in de communicatie van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door Celestetic, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die namens en namens Celestetic optreden, zal voldoen aan de Wet en de Regelgeving.

Persoonsgegevens worden door Celestetic verwerkt, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, via:

- Het gebruik van cookies

- Het abonnement op de nieuwsbrief

- De contactname via het contactformulier

- Bij het opvragen van informatie, elke e-mail die naar onze klantenservice wordt gestuurd

- Elke deelname aan een wedstrijd, stem voor een product of geposte meningen

- Tijdens elk bezoek aan de Website, uw internetlocatie (IP-adres), de gebruikte browser, het land en het landnummer van uw computer, de pagina's van de website die u tijdens uw bezoek hebt bezocht, de advertenties waarop u hebt geklikt en alle opzoekingen die u hebt uitgevoerd.

- We kunnen deze informatie verzamelen, zelfs als u geen Gebruikersaccount bij Celestetic hebt.

 

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de Regelgeving worden de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

- Het verwerken van bestellingen en leveringen

- Het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven over onze diensten en producten

- De constante verbetering van de Website en het functioneren ervan, evenals de verbetering van uw navigatie.

- De verbetering van onze advertenties

 

 1. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De Gebruiker gaat ermee akkoord, tijdens het bezoek en bij het gebruik van de Website, dat Celestetic de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:

De gegevens die in de verschillende contactformulieren zijn ingevuld: achternaam, voornaam, titel, geboortedatum, btw-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres.

Informatie met betrekking tot uw IP-adres

De gegevens met betrekking tot uw betaling worden verzameld en beheerd volgens uw keuze door de bedrijven:

Stripe: https://stripe.com/fr-be/guides/general-data-protection-regulation

of Paypal: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/gdpr-readiness-requirements

 

 1. Toestemming

Door de Website te bezoeken en er gebruik van te maken, verklaart de Gebruiker dat hij op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige manier kennis heeft genomen en ingestemd heeft met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het Privacybeleid wordt voorgesteld als een hypertextlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde bewerkingen op de Website of om de Gebruiker toe te staan een contractuele relatie aan te gaan met Celestetic. Elk contract tussen Celestetic en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Website worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die zijn opgenomen in dit Privacybeleid, die hij communiceert op de Website of ter gelegenheid van de diensten die door Celestetic worden aangeboden, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

 

 1. Duur van de opslag van persoonsgegevens van Gebruikers

In overeenstemming met artikel 13, §2 van de Regelgeving en de Wet, bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, te bereiken.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 36 maanden, behalve boekhoudkundige gegevens, die 10 jaar worden bewaard (art. 6 wet van 17 juli 1975).

 

 1. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan agenten, medewerkers, verwerkers of leveranciers van Celestetic die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die met Celestetic samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Ze handelen onder direct gezag van Celestetic en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of sub-verwerken van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid. Celestetic zorgt ervoor dat zij deze gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

 

 1. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een per post geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: Louizalaan 503, 1050 Brussel.

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de Regelgeving garandeert Celestetic het recht op toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
 • waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, zoals bedoeld in artikel 22, paragrafen 1 en 4 van de Regelgeving, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten eisen voor elke extra kopie die door de Gebruiker wordt aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Celestetic garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Regelgeving kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn/haar gebruikersaccount, tenzij deze niet onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek aan Celestetic kan worden gedaan.

Overeenkomstig artikel 19 van de Regelgeving stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

c. Recht op verwijdering

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen, zo snel mogelijk in de gevallen vermeld in artikel 17 van de Regelgeving.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet wissen op grond van de voorgaande alinea, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de andere Verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze Verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van een kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of een taak die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is toegekend;
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Regelgeving stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van elke verwijdering van de persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

d. Recht op beperking van verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 19 van de Regelgeving.

Overeenkomstig artikel 19 van de Regelgeving stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Overeenkomstig artikel 20 van de Regelgeving hebben Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Celestetic te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat Celestetic dit belemmert in de gevallen waarin de Regelgeving voorziet.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op de overdraagbaarheid van gegevens uitoefent in toepassing van de voorgaande alinea, heeft hij het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene Verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat berust bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens die door Celestetic wordt uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 21 van het Regelgeving zal Celestetic geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover deze aan dergelijke prospectie is gekoppeld.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

g. Recht op het indienen van een klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Celestetic bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Een klacht moet worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35,

1000 Brussel

Telefoon. + 32 2274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: [email protected]

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet zijn gelinkt aan Celestetic. De inhoud van deze websites en hun respect voor de Wet en de Regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Celestetic.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven zodat de minderjarige onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. Celestetic adviseert degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste om verantwoordelijk en veilig gebruik van internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - met name met betrekking tot de leeftijd ingevoerd door minderjarigen. In geen geval worden persoonsgegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke als de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Celestetic is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

 

 1. Overdracht van gegevens aan derden

Bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden en kunnen worden verwerkt door derden, zoals onze IT-leverancier, accountant, reviseur, maar ook door de overheid.

Een of meer van deze derde partijen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Persoonsgegevens worden echter alleen doorgestuurd naar derde landen die beschikken over een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovengenoemde dienstverleners of instellingen, evenals de door hen aangewezen gespecialiseerde dienstverleners, zijn verplicht om het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden overgedragen vanwege een bevel of om te voldoen aan een specifieke wettelijke verplichting. In dit geval zal Celestetic zich zoveel mogelijk inspannen om u vooraf van deze mededeling aan andere derden op de hoogte te stellen. U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is, of dat er wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

 1. Technische en organisatorische maatregelen

Celestetic zal de technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens op een voldoende hoog beveiligingsniveau te verwerken en de persoonsgegevens te beschermen tegen elke vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of kennisgevingen aan derden per vergissing, evenals elke ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

Celestetic kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het onjuiste of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

 

 1. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, geven wij onze werknemers, medewerkers en agenten toegang tot uw persoonsgegevens. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en agenten, vergelijkbaar met die beschreven in dit Privacybeleid.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit Privacybeleid is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Celestetic.

 

 1. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres: [email protected].

buy online.